Home » עידכונים » ניכויים מותרים ממשכורת עובד זר

ניכויים מותרים ממשכורת עובד זר

מעביד המעסיק עובד זר סיעודי יכול לנכות ממשכורתו תשלומים והוצאות שונות כדלקמן:

תשלומים המחוייבים לפי חוק

על המעסיק לנכות תשלומים וניכוים למס הכנסה ולביטוח לאומי בהתאם להוראות החוק:

מס הכנסה – בהתאם לנתוני ושכר העובד.

ביטוח לאומי – עובד זר מבוטח רק בשלושה ענפים של הביטוח הלאומי: נפגעי עבודה, פשיטת רגל ואמהות. דמי הביטוח החלים עליו הם לפיכך:

ניכוי מהעובד –  שיעור מופחת (על חלק השכר שעד ל-60% מהשכר הממוצע) – 0.04%, שיעור רגיל (על חלק השכר שמעל למחצית השכר הממוצע) – 0.87%.

הפרשת המעביד –  שיעור מופחת (על חלק השכר שעד ל-60% מהשכר השכר הממוצע) – 0.72%, שיעור רגיל (על חלק השכר שמעל למחצית השכר הממוצע) – 0.8%.

עובד זר אינו מבוטח בביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולכן פטור, כמובן, מניכוי דמי ביטוח בריאות.

ניכויים מותרים ממשכורת עובד זר

תשלומים אחרים

המעסיק יכול לנכות את ההוצאות הבאות:

סכומים עבור מגורים הולמים ותנאים נלווים – אם המגורים המסופקים לעובד אינם בבעלות המעסיק, יכול העסיק לנכות משכר העובד את הסכומים הבאים עבוד המגורים וזאת בהתאם לאזור המגורים כדלקמן:

אזור מגורים                                    סכום הניכוי בש"ח לחודש

ירושלים                                             326

תל אביב                                            372

חיפה                                                248

מרכז                                                248

דרום                                                 220

צפון                                                  202

אם המגורים המסופקים לעובד הינם בבעלות המעביד, הסכום המרבי המותר לניכוי הוא מחצית הסכום המפורט לעיל בלבד.

סכומים ששולמו עבור ביטוח בריאות רפואי – עד למחצית הסכום ששולם ועד לתקרה של 103 ₪ לחודש.

סכומים נלווים – עבור שימוש בחשמל, מים, הוצאות ארנונה עבור עובד סיעודי המתגורר בבית המעסיק – עד לסכום של 65 ₪ לחודש.

סכומים עבור חובות העובד אליו (למשל הלוואות שניתנו או מקדמות) בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו לניכוי סכום החובות בכתב.

תקרת הניכויים משכר העובד

סך כל הניכויים משכר העובד לכל חודש עבור הסעיפים המפורטים לעיל – מגורים, ביטוח רפואי, הוצאות נלוות וחובות העובד  לא יעלו על 25% מהשכר. במידה וכל הניכויים המותרים אינם מגיעים ל-25% משכר העובד, יש לנכות את הסכומים המותרים בלבד ולא את מלוא ה-25% אשר מהווים תקרה בלבד לסכומי הניכויים המותרים.

תשלומים שאין לנכות

המעביד אינו רשאי לנכות משכר העובד הזר את תשלומי האגרות הדרושות לקבלת אשרת העבודה לעובד הסיעודי וכן סכומים ששולמו עבור היטל עובד זר. אגרות והיטלים אלו מוטלים על המעביד בלבד ואין לנכותם משכר העובד.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר