Home » עידכונים » נקודות זיכוי לעובד זר

נקודות זיכוי לעובד זר

בשנת 2006 היטל העסקת עובד זר עלה מ-8% ל-10% (עבור שנת 2006 בלבד). כתוצאה מהעלאה זו, בתאריך 18 למאי 2006 פורסמה הוראת שעה על ידי רשויות המס ובה הטבה בנקודות הזיכוי המגיעות לעובדים זרים.

נקודות זיכוי לעובד זר

רקע כללי

עובדים ישראלים זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי במס הכנסה המגיעים מתוקף היותם תושבי ישראל. לפיכך, עובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי אלו.

הכללים החדשים

2.25 נקודות זיכוי ינתנו לעובדים זרים באופן זמני עבור השנים 2003-2006. משמעות הדבר היא שעבור השנים 2003-2005 יהיה אפשר לבקש החזר עבור התשלום העודף ששולם למס הכנסה ממשכורתו של העובד הזר.

עבור שנת 2006 יש לחשב מחדש את תשלום המס בהתאם לנקודות הזיכוי כאמור לעיל. החל משנת 2007 לא ינתנו נקודות זיכוי אלו לעובדים זרים, והמצב יחזור לקדמותו.

האם ניתן לקבל החזר מס?

ניתן לקבל החזר עבור סכום המס העודף ששולם ממשכורתו של העובד הזר הסיעודי עבור השנים האחרונות – למידע נוסף באתר hagana.co.il

מי יכול לקבל את החזר המס?

ככלל, הנישום, משמע העובד הזר, יכול לקבל את סכום המס ששולם בעודף.

מעסיק אשר הצהיר מראש כי הוא משלם את שכר העובד הזר נטו, זכאי לקבל חזרה את עודף המס שהוא שילם. לפיכך, מעסיקים אשר מעסיקים או העסיקו עובדים זרים החל משנת 2003 וששילמו את שכרת כנטו, ואשר הצהירו על כך לרשויות המס, יכולים לקבל חזרה את סכום המס ששולם בעודף.

מאחר ומרבית המעסיקים משלמים שכר נטו לעובד הזר אולם לא מדווחים על כך הם אינם זכאים לקבל אליהם את סכום המס ששולם בעודף ורק העובד יכול לבקש ולקבל סכום מס זה.

במידה והמעסיק לא ביקש החזר או לא זכאי לקבל את ההחזר כאמור לעיל, העובד הזר יכול לבקשו ובכך להנות הן משכר הנטו שקיבל והן מהחזר עבור עודף המס שהמעביד שילם עבורו.

מומלץ לקשישים או בני משפחותיהם אשר העסיקו עובד זר סיעודי לבדוק אפשרות קבלת החזר וכן לנצל את נקודות הזיכוי לשנת 2006.

עדכון נקודות זיכוי תושב חוץ – עובד זר לשנת 2007

בתאריך 5 למרץ 2007  נחתמו ע"י שר האוצר כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) התשס"ז 2007. כללים אלו מחליפים את הוראת השעה לשנת 2006.

עיקרי העידכון לשנת 2007:
מתן 2.25 נקודות זיכוי בחישוב המס על הכנסת "תושב חוץ זכאי" עפ"י סעיפי 2(1) -2(2) שהופקה בשנת המס 2007 ואילך.

כלומר, עובד זר, (תושב חוץ) המועסק כדין בארץ, אשר אינו נחשב מרצה אורח או מומחה חוץ זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי בחישוב משכורתו.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715427

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר